Friday, April 17, 2009

شعری برای دل آرا

کار از نوشتن گذشته، شعر می‌خواهد "دلارا دارابی"؛
دختری روزی به دار آویخته می‌شود
شاید همین فردا
دستانی بازمی‌مانند
از زایش هنرو طناب گلویی را سخت خواهد فشرد
شاید همین فردا
شمارش معکوس
گام‌های لرزان دخترکی
و پایان تنفس انسانی؛
همه شاید همین فردامی‌رود
جنازه می‌شود
و سینه‌ی شکافته‌ی گورستان آرام می‌گیرد
با آغوش دختری
شاید همین فردا
ما در سکوت می‌گرییم
بر جنازه‌ای که می‌رقصید با باد بر دار؛
شاید همین فردا
و باز همین فردا پس فردا
فرشته‌ی مرگ سیراب نشده
آغوش تازه‌ای می‌خواهد
شاید همین تو را.
ساسان آقایی
وبلاگ تریبون آزاد

No comments:

Post a Comment