Saturday, April 25, 2009

Photos of Demo against Delara's Execution Sentence , London

Photos by: Rowzane

1 comment:

  1. گاهی دانش حقوق نیز مورد ستم قرار میگیرد، و از توسعه باز می ماند . این به مسائل مختلفی بستگی دارد . در حال حاضر تقارن منطقی در کارکردهای این دانش دیده نمی شود دلارا قربانی عدم توسعه حقوق است..

    ReplyDelete