Thursday, April 16, 2009

برای قوه قضائیه ایمیل بفرستید و زنگ بزنید

برای جلب افکار عمومی و اعتراض همگانی نسبت به قضیه دل آرا از طریق اس ام اس، پیامی را برای همه دوستان به خصوص روزنامه نگاران، نمایندگان، دولتمردان، قضات و سایر دستگاه ها بفرستید مبنی بر اینکه دل آرا را اعدام نکنید و یا دل آرا را نجات دهید. شاید تاثیری داشته باشد. این هم آدرس ایمیل و شماره تلفن و و فاکس قوه قضائیه: ایران، تهران، میدان پانزده خرداد، قوه قضائیه کشور. تلفن: ۱۱۰۹-۳۳۹۱ (۲۱) ۰۰۹۸ فکس: ۴۹۸۶-۳۳۹۰ (۲۱) ۰۰۹۸ info@dadgostary-tehran.ir تا دیر نشده زنگ بزنید و ایمیل بفرستید شاید بتوان جلوی فاجعه را گرفت.

No comments:

Post a Comment